Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz akty wykonawcze do tej Ustawy.
 2. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203)

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego ustalona, pełna nazwa brzmi:
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „HANIA” Stanisław Ślusarczyk
  1. Siedziba przedszkola mieści się w miejscowości Zakrzew 54, 26-652 Zakrzew
  2. Przedszkole jest placówką niepubliczną i działa na terenie gminy Zakrzew
  3. Przedszkole działa na podstawie wskazanych wyżej ustaw oraz niniejszego statutu.
  4. Osobą prowadzącą przedszkole jest Stanisław Ślusarczyk.
  5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu
  6. Przedszkole używa pieczęci o następującej treści:

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „HANIA” Stanisław Ślusarczyk
Zakrzew 54, 26-652 Zakrzew
NIP: 7961566605 Regon: 367933931

§ 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Głównym celem placówki jest objęcie edukacją przedszkolną dzieci z wiejskiej Gminy Zakrzew w celu zwiększenia i wyrównania ich szans edukacyjnych w dalszym procesie kształcenia.
  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty a w szczególności :
  • realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego,
  • zapewnia pełny rozwój intelektualny, społeczny, emocjonalny i fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi dzieci, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
  • zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  • wspomaga indywidualny rozwój dziecka i współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole,
  • umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • organizuje wczesne wspomaganie rozwoju,
  • zapewnia bezpiecznie i higieniczne warunki wychowania i opieki.
 2. Zadania wynikające z powyższych celów, realizowane są przez Przedszkole w następujący sposób :
  1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w Przedszkolu jest prowadzona w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego i zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych oddziałów.
  2. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
  3. Nauczyciel prowadzący nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku przedstawiane przez nauczyciela lub zespól nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, tworzące zestaw programów wychowania przedszkolnego.
  4. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym programie pracy placówki i miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
  5. Nauczyciele organizują zajęcia wspierające indywidualny rozwój dziecka, wykorzystując każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu.
  6. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych indywidualny potencjał i naturalną ciekawość otaczającym światem.
  7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku jest oparta na rytmie dnia.
  8. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach rozwoju dziecka i zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego.
  9. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym jest włączone w działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy.
  10. W Przedszkolu jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która ma na celu wsparcie w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz zwiększenie efektywności pracy Przedszkola. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęte są w szczególności dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz posiadające opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
  11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana:
   1. w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,
   2. w formie zajęć specjalistycznych,
   3. w formie porad i konsultacji,
   4. w formie zajęć rozwijających uzdolnienia.
  12. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność dzieci. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne – stałe i czasowe, związane z porą roku, świętami, specyfiką pracy przedszkola.
  13. Elementem przestrzeni są zabawki i pomoce dydaktyczne, wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności.
  14. Przedszkole w miarę możliwości finansowych i lokalowych zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:
   1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, realizację zaleceń zawartych w opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju, odpowiednie warunki pobytu i niezbędne środki dydaktyczne,
   2. realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka,
   3. zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb, integrację ze środowiskiem rówieśników.
 3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  1. Zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo od momentu oddania dziecka przez rodziców pod opiekę nauczyciela.
  2. Za bezpieczeństwo w Przedszkolu jest odpowiedzialny dyrektor, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy Przedszkola.
  3. Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza pod względem bezpieczeństwa salę, miejsca pobytu, teren zabaw, ogród przedszkolny i w przypadku stwierdzenia zagrożenia powiadamia dyrektora Przedszkola oraz zabezpiecza zagrożony teren przed wstępem dzieci.
  4. Sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie posiadają wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych.
  5. Dzieci przebywające w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych oraz na terenie ogrodu przedszkolnego mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
  6. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
  7. Pracownik Przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną i w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
  8. Wychowankowie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) mogą być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w pierwszym miesiącu roku szkolnego.
  9. Program pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym określa zadania wchodzące w zakres następujących dziedzin oddziaływania: zdrowotne, społeczno-moralne, umysłowe, techniczne i estetyczne. Treści podane w każdym dziale programowym są ze sobą integralnie powiązane, stwarzając możliwość jednoczesnego realizowania różnorodnych zadań wychowawczo-dydaktycznych. Rozwój osobowości staje się w ten sposób rezultatem wieloletniego intensywnego uczestniczenia dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego go świata.
  10. Przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole służy realizacja zadań wszystkich dziedzin wychowania, począwszy od grupy najmłodszej, stąd dojrzałość szkolna jest wynikiem pełnej realizacji tych różnorodnych i przenikających się wzajemnie treści.

§ 3
Organy przedszkola

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
   Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do:
   1. realizacji zadań określonych w Ustawie we współdziałaniu z Radą Pedagogiczną
   2. bieżącego zarządzania przedszkolem, w tym do zawierania wszelkich umów z dostarczycielami mediów;
   3. zawierania i rozwiązywania umów z rodzicami lub opiekunami dzieci oraz dokonywania wszelkich zmian w umowach już zawartych z rodzicami dzieci, w momencie wejścia w życie zmian w przedmiotowym statucie;
   4. wydawania decyzji o skreśleniu z listy dzieci;
   5. przyznawania nagród i wyróżnień nauczycielom;
   6. wyrażania zgody na zwiększanie ilości dzieci w oddziale;
   7. wydawania zaleceń nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
   8. zawierania, rozwiązywania oraz dokonywania wszelkich zmian w umowach o pracę zawartych z pracownikami przedszkola;
   9. wyrażania zgody na podanie leków dzieciom, które tego wymagają poza lekami ratującymi życie;
   10. dokonywania zmian w niniejszym statucie przedszkola
   11. właściwe utrzymanie obiektu przedszkola oraz zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym;
   12. zapewnienie funduszy i wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
   13. zapewnienie funduszy i wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej i wykonywania zadań statutowych przedszkola;
   14. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola;
   15. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola;
   16. nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola zapoznawanie się z dokumentacją okresowych kontroli budynków i urządzeń przedszkolnych; w razie potrzeby zapewnienie środków finansowych na realizację potrzeb remontowych;
   17. zatrudniania nauczyciela, który będzie realizował nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem

Rada Pedagogiczna :

 1. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu oraz nauczyciel pełniący nadzór pedagogiczny
 2. do kompetencji Rady Pedagogicznej należy :
  • przygotowanie projektu statutu Przedszkola albo jego zmian
  • przygotowywanie i zatwierdzanie planów pracy Przedszkola
  • uchwalanie planu pracy Rady Pedagogicznej
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • ustalanie planów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
  • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
  • opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć
 3. szczegółowe zadania i uprawnienia rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej
 4. osoba prowadząca nadzór pedagogiczny przewodniczy każdej Radzie Pedagogicznej, zwołuje i prowadzi zebrania
 5. w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej
 6. zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane

§ 4
Organizacja przedszkola

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. Dzieci w oddziale mogą być zgrupowane według zbliżonego wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25.
 3. Przedszkole zapewnia opiekę wychowanie i naukę dzieciom w przedziale wiekowym 2,5 do 6 lat.
 4. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 5. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia ustala dyrektor przedszkola.
 6. Praca opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowaną w oparciu o dopuszczone przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego oraz roczny plan pracy. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie od 7.30 do 12.30.
 7. Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie składające się z trzech posiłków dziennie- śniadania, obiadu (I i II danie) oraz podwieczorku.
 8. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu dowolnie wybranego przez nauczyciela z zestawu programów wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji na dany rok szkolny.
 9. W przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe z logopedii.
 10. Przedszkole organizuje wyjścia dzieci poza teren przedszkola. Podpisanie umowy o objęcie dziecka opieką przedszkolną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo dziecka w wyjściach. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny nie wyraża zgody na uczestnictwo jego dziecka w danej imprezie/ wyjściu poza teren przedszkola obowiązany jest poinformować o tym dyrektora przedszkola.

§ 5
Zasady przyjmowania dzieci

 1. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu (dla dzieci już uczęszczających do Przedszkola)
 2. Rodzice wypełniają Kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola dla dzieci nowo przyjmowanych do Przedszkola
 3. Po przyjęciu do Przedszkola rodzice wypełniają Oświadczenie woli dotyczące uczęszczania dziecka do Przedszkola
 4. Deklaracje i karty zgłoszenia składane są w miesiącach marzec – kwiecień
 5. Jeżeli będą wolne miejsca dzieci można zgłaszać w każdym czasie w trakcie trwania roku szkolnego. Obowiązują wtedy Karty zgłoszenia do przedszkola

§ 6
Opłaty i sposób pozyskiwania środków finansowych

 1. Usługi świadczone przez przedszkole są płatne. Wysokość miesięcznych opłat i numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę wskazane są w umowie zawieranej z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i jest ustalana przez dyrektora przedszkola. Miesięczna opłata winna zostać uiszczona do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany w treści umowy o objęcie opieką przedszkolną.
 2. Oprócz opłaty miesięcznej rodzice/ opiekunowie prawni mogą uiszczać dodatkowe opłaty za korzystanie przez dziecko z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola
 3. Oprócz opłat od rodziców przedszkole pozyskuje środki finansowe z:
  1. dotacji gminy;
  2. dobrowolnych darowizn osób fizycznych i prawnych;
  3. opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola;
  4. innych źródeł, jak na przykład fundusze unijne.
 4. Rozliczenie dotacji pozyskiwanych z gminy odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 7
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 1. Nauczycieli zatrudnia dyrektor przedszkola na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilnoprawną.
 2. Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności) określonym przez dyrektora.
 4. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna (np. zlecenia, o dzieło).
 5. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą w oparciu o program wybrany z zestawu programów dopuszczonych przez osobę prowadzącą nadzór pedagogiczny. Nauczyciel odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy, oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 6. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania zdolności i umiejętności dzieci;
  2. wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka;
  3. współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej i zdrowotnej;
  4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć z wychowania przedszkolnego;
  6. doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie sal dydaktycznych;
  7. przygotowywanie dzieci do efektywnego korzystania z nauki przedszkolnej;
  8. otaczanie szczególną troską dzieci niepełnosprawne oraz zaspakajanie potrzeb dzieci uzdolnionych;
  9. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
  10. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zdrowotną;
  11. utrzymywanie kontaktu z rodzicami w celu włączenia ich w działalność przedszkola;
  12. opracowywanie miesięcznych planów pracy;
  13. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami;
  14. przeprowadzenie wstępnej i końcowej diagnozy dzieci na rok przed wstąpieniem w edukację szkolną;
  15. realizowanie zaleceń osoby prowadzącej nadzór pedagogiczny;
  16. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7.  Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
  1. życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci zarówno w trakcie pobytu przez nich w przedszkolu, jak i poza nim wówczas, gdy pozostają pod jego opieką.
  2. stan warsztatu pracy, przydzielonych środków dydaktycznych;
  3. poziom i jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej w oddziale.
 8. Nauczyciel uprawniony jest do:
  1. doboru metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
  2. tworzenia autorskich programów wychowania przedszkolnego w oparciu o odrębne przepisy i późniejszego korzystania z nich, po pozytywnym zaopiniowaniu przez osobę prowadzącą nadzór pedagogiczny;
  3. organizowania spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
 9. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia dyrektor na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Ustala on zakres obowiązków dla w/w pracowników.

§ 8
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania
  • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
  • poszanowania jego godności osobistej
  • poszanowania własności
  • opieki i ochrony
  • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone
  • jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
  • akceptacji jego osoby
 2. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie fizyczne.
 3. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:
  dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola.

§ 9
Prawa i obowiązki nauczycieli

 1. W Przedszkolu pracują nauczyciele wychowania przedszkolnego i pomoce nauczyciela.
 2. Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki swojej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami Przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności do:
  • wspierania każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążenia do pełni własnego rozwoju osobistego
  • kształcenia i wychowania dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
  • prowadzenia obserwacji pedagogicznej i dokumentowania jej
  • współpracy z psychologiem, logopedą
  • dbania o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troszczenia się o estetykę pomieszczenia
 4. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.
 5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy metodycznej ze strony osoby prowadzącej nadzór pedagogiczny oraz ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§10
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGOWYCH

 • w razie potrzeby w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługowi
 • ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji niepublicznej, utrzymanie obiektu jego otoczenia w ładzie i czystości, pracownicy obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci
 • szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola

§11
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice mają prawo do;
  • uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej ich dziecka
  • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy
  • uzyskania wsparcia od nauczycieli i współdziałających z nimi specjalistów
  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy Przedszkola.
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  • przestrzeganie niniejszego dokumentu
  • poszanowanie godności dziecka
  • wzmacnianie wysiłków Przedszkola skierowanych na wszechstronny rozwój każdego wychowanka
  • informowanie nauczycieli i osobę kierującą placówką o wszelkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępowanie dziecka
 3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

§12

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pracowników obsługi w tym :
  Pomoc nauczyciela, woźna, pracownik gospodarczy, kucharz, pomoc kucharza
 2. Każda zatrudniona osoba otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2250 – 4250 zł brutto, plus nagroda do 50% wynagrodzenia zasadniczego.
 3. Nagrody nalicza się za nienaganną i sumienną pracę
 4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu ostatniego dnia miesiąca

 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola i jest integralną częścią umowy o objęcie dziecka opieką przedszkolną.
 2. Dla zapewnienia dostępności statutu zostaje on udostępniany przez dyrektora na każde żądanie rodziców/ opiekunów dziecka. Nadto statut jest udostępniany rodzicom/ opiekunom dziecka przy zawieraniu umowy o objęcie opieką przedszkolną.
 3. Zmian w statucie może dokonać dyrektor.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego oraz kodeksu pracy.
 5. Uchyla się dotychczasowy statut placówki z dnia 21 grudnia 2018 roku. Obecny tekst statutu wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 roku.