projekt unijny

 

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna oraz współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Małe Zakrzewiaki” nr RPMA.10.01.04-14-c544/19, nasza placówka będzie mogła przyjąć pod swoją opiekę dodatkowo 25 dzieci: dziewczynek i chłopców.

 

  • Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 25 oraz organizacja dodatkowych zajęć rozwijających dla 67 dzieci oraz podniesienie kompetencji trzech nauczycieli poprzez udział w kursach przygotowujących do realizacji innowacji matematycznej
  • Działania podejmowane w projekcie to : zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu ”HANIA”, przygotowanie sali do przyjęcia dzieci oraz zakupienie odpowiedniego wyposażenia , realizacja dodatkowych zajęć dla 67 dzieci, zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego, podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej poprzez udział nauczycieli w szkoleniu, doposażenie sali dla dzieci z niepełnosprawnościami
  • Poprzez wprowadzenie zajęć dodatkowych, efektem będzie wyrobienie nawyku prawidłowej postawy, rozwój cech psychomotorycznych takich jak zwinność, orientacja w przestrzeni, koordynacja ruchowa, będą rozbudzać w dzieciach pewność siebie, odporność emocjonalną, prowadzić do lepszego funkcjonowania dziecka w grupie, rozwiną w dzieciach poczucie własnej wartości, pewność siebie, odwagę i śmiałość
  • Z naszej obserwacji wynika, że niektóre dysfunkcje rozwojowe u dzieci powodują trudności w wyodrębnianiu siebie z otoczenia. Dzieci te mają słabą świadomość siebie i swojego ciała. Nasze działania umożliwią stworzenie i zrealizowanie programów terapii ruchem, np.: metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta nie tylko poprawia sprawność ruchową, ale też stymuluje sprawność myślenia, koncentrację uwagi. Kształtuje takie cechy charakteru jak: poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowanie, aktywność, porządek oraz umiejętność współpracy w grupie, co jest niezmiernie ważne.
  • Wartość projektu – 339 250,00 zł
  • Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich – 268 000,00 zł

 

projekt unijny